Deklaracja dostępności

Biblioteka-Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki-Centrum Kultury .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biblioteki-Centrum Kultury jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Biblioteki-Centrum Kultury posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy
 • Link do BIP
 • Mapa strony

 

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Sulimo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Stępniak, adres poczty elektronicznej centrumkultury@glusk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817519005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Biblioteki - Centrum Kultury znajduje się w budynku administracyjno - biurowym w Dominowie. Do budynku prowadzą trzy odrębne wejścia przez drzwi nieautomatyczne i nieprzesuwane.Do wejść oprócz schodów prowadza pochylnie dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych - brakuje pracownika ochrony. Filia w Wilczopolu Kolonii znajduje się na parterze. Do wejścia można wejść przez drzwi nieautomatyczne i nieprzesuwane. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych - brakuje pracownika ochrony.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku w Dominowie znajduje się winda, toalety dla niepełnosprawnych, hole i korytarze są przestronne. Filia w Wilczopolu Kolonii znajduje się na parterze nie ma tu toalety dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Do wejść w Dominowie prowadzą schody oraz pochylnie dla wózków. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych ani słabowidzących. Filia w Wilczopolu Kolonii znajduje się na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych ani słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem w Dominowie znajdują się oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.Przed budynkiem w Wilczopolu Kolonii znajduje się parking ale brak tam wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Nie ma ograniczeń w kwestii prawa wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Brak