Regulaminy
Ikona żarówka z długopisem
Bibliografia lokalna
Ikona żarówka z długopisem
Materiały do pobrania
Ikona żarówka z długopisem

Świetlice do wynajęcia Drukuj Zapisz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2023 

Dyrektora Biblioteki -Centrum Kultury  

z dnia 6.03.2023r. 

 

Regulamin korzystania i najmu świetlic środowiskowych 

w Abramowicach Prywatnych , Klinach, Majdanie Mętowskim oraz Dominowie.  

 1. Świetlice są miejscem spotkań mieszkańców gminy Głusk, zgodnie z potrzebami lokalnej  społeczności. 
 2. Administratorem świetlic jest Biblioteka - Centrum Kultury, 20-388 Dominów ul. Rynek 1  zwana dalej BCK tel. 81 7519005, 507667300. 
 3. Gospodarzami świetlic środowiskowych są opiekunowie świetlic działający na podstawie  umowy z Biblioteką - Centrum Kultury . 
 4. Ze świetlic bezpłatnie korzystać mogą : 
  1. dzieci i młodzież z terenu gminy Głusk w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką  osoby dorosłej, 
  2. rady sołeckie na potrzeby zebrań wiejskich zgodnie ze statutem sołectwa, c. członkowie OSP w ramach prowadzonej działalności statutowej, 
  3. członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów zainteresowań itp. zgodnie   z harmonogramem uzgodnionym z Biblioteką - Centrum Kultury. 
 5. Najem świetlic na imprezy i spotkania okolicznościowe (np. wesela, komunie, chrzciny,  zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.) przez osoby  fizyczne i podmioty gospodarcze odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez  dyrektora BCK , stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Najem odbywa się  na podstawie odrębnych umów podpisanych z BCK. Świetlice mogą być najmowane przez  osoby z gminy oraz spoza gminy Głusk. Wyjątek stanowi świetlica w Majdanie Mętowskim w  której najmy całodobowe są możliwe wyłącznie dla mieszkańców gminy Głusk. 
 6. Najemca świetlicy ponosi w pełni odpowiedzialność za zniszczenia mienia w świetlicy oraz  na terenie wokół niej w trakcie trwania najmu, w tym za działanie osób, które przebywają w  świetlicy i na terenie wokół niej w trakcie trwania najmu. Osoba najmująca świetlicę jest w  pełni odpowiedzialna za swoja działalność w trakcie trwania najmu.  
 7. Na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w trakcie najmu, ustanawia się kaucję, której  wysokość określa cennik. 
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za przedmiot najmu i obowiązany jest  wydać przedmiot w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest pokryć szkody w całości.  
 9. Kwota kaucji oraz kwota najmu uiszczane są w dniu podpisania umowy najmu. 
 10. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za najem świetlicy odpowiedzialny jest dyrektor  Biblioteki - Centrum Kultury lub osoba przez niego upoważniona. 
 11. Wszystkie osoby przebywające w świetlicy są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP,  przepisów ochrony przeciwpożarowej , przepisów dotyczących porządku publicznego oraz  przepisów sanitarnych. 
 12. Regulamin świetlic wchodzi w życie z dniem 01.04.2023r. i podlega opublikowaniu w trybie  wywieszenia na tablicy ogłoszeń w każdej świetlicy. 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2023 

Dyrektora Biblioteki -Centrum Kultury  

z dnia 6.03.2023r. 

Cennik najmu świetlicy 

Abramowice Prywatne - mieszkańcy gminy Głusk 

Lp 

Rodzaj imprezy 

Cena najmu 

Kaucja

1.

Imprezy okolicznościowe 

jedna doba

250 zł 

500 zł

2. 

Imprezy okolicznościowe 

dwie doby 

400 zł 

500 zł

3.

Godzinowy najem świetlicy 

25 zł / 1 godz. 

---  

  

Abramowice Prywatne - mieszkańcy spoza gminy Głusk

Lp 

Rodzaj imprezy 

Cena najmu 

Kaucja

1.

Imprezy okolicznościowe 

jedna doba

350 zł 

500 zł

2. 

Imprezy okolicznościowe 

dwie doby 

500 zł 

500 zł

3.

Godzinowy najem świetlicy 

50 zł /1 godz.

---

 

Cennik najmu świetlic 

Kliny oraz Dominów - mieszkańcy gminy Głusk  

Lp 

Rodzaj imprezy 

Cena najmu 

Kaucja

1.

Imprezy okolicznościowe jedna doba

400 zł 

1000 zł

2.

Imprezy okolicznościowe 

dwie doby

650 zł 

1000 zł

3.

Godzinowy najem świetlicy 

25 zł / 1 godz. 

---Kliny oraz Dominów - mieszkańcy spoza gminy Głusk  

Lp 

Rodzaj imprezy 

Cena najmu 

Kaucja

1.

Imprezy okolicznościowe 

jedna doba

500 zł 

1000 zł

2.

Imprezy okolicznościowe 

dwie doby

1250 zł 

1000 zł

3.

Godzinowy najem świetlicy 

50 zł / 1 godz. 

--- 

Cennik najmu świetlicy 

 Majdan Mętowski – mieszkańcy gminy Głusk 

Lp 

Rodzaj imprezy 

Cena najmu 

Kaucja

1.

Imprezy okolicznościowe 

jedna doba

400 zł 

1000 zł

2. 

Imprezy okolicznościowe 

dwie doby 

650 zł 

1000 zł

3.

Godzinowy najem świetlicy dla  mieszkańców gminy Głusk

25 zł / 1 godz. 

---

4.

Godzinowy najem świetlicy dla  osób/firm spoza gminy Głusk  w celu organizacji spotkań dla  mieszkańców gminy Głusk

  

50 zł/1 godz. 

--- 

Ikona pdf Regulamin i cennik.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,73 MB ]