RODO Drukuj Zapisz

KLAUZULA INFORMACYJNA w BIBLIOTECE – CENTRUM KULTURY
Zgodnie z Art.13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Rynek 1, Dominów.
 2. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biblioteki - Centrum Kultury, także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail centrumkultury@glusk.pl, telefonicznie 81 7519005, 507667300 lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Agatą Ostojewską za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl lub telefonicznie 503 971 691 
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  3. prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki- Centrum Kultury
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. pesel;
  3. adres zamieszkania;
  4. nr telefonu;
  5. adres e-mail;
  6. informacje zawarte na karcie bibliotecznej;
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Bibliotece - Centrum Kultury.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką –Centrum Kultury przetwarzają dane osobowe.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności członkowstwa w danym sezonie.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. fprawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece – Centrum Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

DOKUMENT OPRACOWANY 

Logo Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji

 

Powrót