Regulaminy
Ikona żarówka z długopisem
Bibliografia lokalna
Ikona żarówka z długopisem
Materiały do pobrania
Ikona żarówka z długopisem

Bibliografia lokalna Drukuj Zapisz

Bibliografia, uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów dobranych według pewnych kryteriów spełniających określone zadania informacyjne.  

Bibliografia przedmiotowa (lokalna), spis wykazujący prace o danym regionie bez względu na ich miejsce wydania.  

BIBLIOGRAFIA GMINY GŁUSK  

Artykuły  

 • Buczyński Mieczysław, Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, “Rocznik Lubelski”, R.V, 1962, s. 253, 255, 259, 264.
 • Caban Ireneusz, O obszarze wielkiego Lublina, “Kalendarz Lubelski” 1972, s. 163.
 • Ćwik Władysław, Abc miast Lubelszczyzny, “Kalendarz Lubelski”, R. I, 1961, s. 82.
 • Derwich Marek, Obraz średniowiecznego osadnictwa województwa lubelskiego. Uzupełnienia do Słownika historyczno-geograficznego Stanisława Kurasia, “Region Lubelski”, nr 57, 1991-993, s. 161-162.
 • Dobrzański Jan, Sprawa rozbudowy publicznych szkół elementarnych w województwie lubelskim w latach 1833 - 1840, “Rocznik Lubelski”, R. I, 1958, s. 153, 155, 157.
 • Froch Władysław, Życie nauczycieli i uczniów lubelskiej szkoły miejskiej w XVI wieku, “Annales UMCS”, sec. F, vol. 43/44, 1988/1989, s. 30, 31.
 • Krawiec Henryk, Cukrownia i Rafineria “Lublin” w latach 1894-1914, “Annales UMCS, sec. F, vol. 57, 2002, s. 90.
 • Krawiec Henryk, Cukrownia i Rafineria „Lublin” podczas pierwszej wojny światowej i austro-węgierskiej okupacji (1914–1918), “Annales UMCS”, sec. F, vol. 65, cz. 2, 2010, s. 51.
 • Kumor-Mielnik Joanna, Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego Konwentu OO. Dominikanów w XVIII i XIX stuleciu, “Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, T. 129, (2018), s. 181-209.
 • Markowski Marcin, Rozwój przestrzenny Lublina w XX wieku, “Rocznik Lubelski” T. 38, 2012, s. 32.
 • Sochacka Anna, Rodowody lubelskich dzielnic, w: Lublin w dziejach i kulturze, red. Andrzej Witusik, Lublin 1997, s. 411, 417, 418.
 • Struktura administracyjna województwa, “Kalendarz Lubelski” R. I, 1961, s. 209.
 • Ślusarska Renata, Sytuacja w guberni lubelskiej w latach 1905-1908 w świetle materiałów Urzędu Tymczasowego Generał-Gubernatora Lubelskiego, “Annales UMCS”, sec. F, vol. 56, 2001, s. 102, 106.

 

Monografie i opracowania  

 • 100 lat. Historii. Tradycji: Wydanie jubileuszowe z okazji 100-lecia szkoły w Głusku, red. D. Szalak, Lublin 2015.
 • Abramowice, Głusk, Dominów, red. Dominik Szulc, Jacek Chachaj, Hubert Mącik, Lublin 2015.
 • Barzykowski Stanisław, Historya powstania listopadowego, Poznań 1984, T. 5, s. 391.
 • Bąk-Pitucha Aneta, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 2016, s. 21, 32, 38, 70, 97, 106, 108, 149, 185.
 • Boniecki Adam, Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Cz. 1, T. 6, Warszawa 1903, s. 123-124.
 • Grassmann Henryk, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925, s. 104.
 • Gumowski Marian, Pieczęcie i herby województwa lubelskiego, Lublin 1959, s. 31-32.
 • Hirsz Zbigniew Jerzy, Miejsca walk i męczeństwa w powiecie lubelskim 1939 - 1944, Lublin 1974, s. 53, 75, 78-80, 83-85, 96, 143, 176, 202-203, 207, 213-214.
 • Kasperek Józef, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983, s. 51, 57.
 • Katalog gmin województwa lubelskiego, oprac. Józef Krzyżanowski, Lublin 1994.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Dawne województwo lubelskie i dawny powiat lubartowski, red. Ryszard Brykowski, Ewa Smulikowska, T. VIII, Warszawa 1976, s. 268-269.
 • Kawałko Piotr ks., Nestorowicz Zbigniew, Lublin. Przewodnik, Lublin 2012, s. 458-464.
 • Kolberg Oskar, Lud [...] Lubelskie, Kraków 1883, cz. 1, s. 79, 118, 134, 311, 312, 313.
 • Kolberg Oskar, Lud [...] Lubelskie, Kraków 1883, cz. 2, s. 34, 222.
 • Kseniak Mieczysław, Abramowice: dzieje majątku i szpitala, Lublin 1995.
 • Kseniak Mieczysław, Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, Lublin 1981, s. 17, 72.
 • Lublin i okolice, red. Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Warszawa 1980, s. 38, 39, 177-178, 186, 192-193.
 • Myk Władysław, Kartki z dziejów powiatu lubelskiego, Lublin 1960, s. 7, 14, 19, 33, 39-40, 45, 51, 58, 70, 76, 98.
 • Największą mądrością jest umieć jednoczyć: wydanie z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły w Wilczopolu, red. Ewa Radko, Lublin 2016.
 • Nowosad Marek, Szlaki turystyczne okolic Lublina, Lublin 1989, s. 4, 16, 25-26, 32-33, 57.
 • Przesmycka Elżbieta, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 64, 69-70.
 • Puzyrevskij Aleksandr Kazimirovič, Wojna polsko-rossyjska 1831 roku: z siedmioma planami bitew, Warszawa 1888, s. 129, 368, 371.
 • Sejmik Lubelski 1919-1925, red. Jan Chomicz, Mikołaj Siemion, Lublin 1926, s. 7, 9, 129.
 • Sierpiński Seweryn Zenon, Obraz miasta Lublina, Lublin 2002, s. 46, 140.
 • Szaflik Józef Ryszard, Wieś lubelska w połowie XVII wieku, Lublin 1963, s. 25, 87.
 • Szymański Józef, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 100-101.
 • Ulicami Lublina. Przewodnik, red. Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Lublin 1976, s. 39.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964, s. 56-59.
 • Zieliński Władysław Kornel, Monografia Lublina, Lublin 2009, s. 13.
 • Żelazny Waldemar, Ziemia lubelska przewodnik, Lublin 2005, s. 171-176.

 

Słowniki  

 • Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, oprac. Stanisław Wojciechowski, Anna Sochacka, Ryszard Szczygieł, w: Dzieje Lubelszczyzny t. IV, Warszawa 1986, s. 25, 60.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1914, T. I, s. 20, T. II, s. 117-118, 616, 617, T. III, s. 681, T. VI, s. 257, T. VII, s. 239, T. XIII s. 459, T. XV cz. 2, s. 515.
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. Kuraś Stanisław, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983, s. 23, 67, 151, 234, 258.

 

Źródła drukowane  

 • Krótka statystyka gubernij Królestwa Polskiego obejmująca rozległość i ludność tychże gubernij oraz wykaz miast, osad i gmin, Warszawa 1870, s. 14.
 • Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego: z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona, Warszawa 1827, T. 1, s. 1, 105, 130.
 • Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona, Warszawa 1827, T. 2, s. 116, 268, 275.

 

Źródła archiwalne (Archiwum Państwowe w Lublinie)  

 • Akta gmin powiatu lubelskiego 1823-1954 / nr zesp. 559-581.
 • Akta majątkowe i spuścizny 1582-1948 / nr zesp. 91.
 • Akta miasta Głuska / nr zesp. 31.
 • Hipoteka w Lublinie XIX-XX w. / nr zesp. 401.
 • Lubelska gubernialna komisja spisowa / nr zesp. 1219.
 • Rady żydowskie okręgu lubelskiego 1939-1942 / nr zesp. 618.
 • Spółdzielnie mleczarskie powiatu lubelskiego 1927-1950 / nr zesp. 667.
 • Spółdzielnie rolniczo-handlowe i spożywców powiatu: lubartowskiego, lubelskiego i puławskiego 1927-1947 / nr zesp. 669.
 • Urzędy stanu cywilnego wyznania mojżeszowego 1815-1894 / nr zesp. 113.
Powrót