Regulaminy
Ikona żarówka z długopisem
Bibliografia lokalna
Ikona żarówka z długopisem
Materiały do pobrania
Ikona żarówka z długopisem

Regulaminy biblioteczne Drukuj Zapisz

Regulamin dla czytelników  Biblioteki – Centrum Kultury  Dominów ul. Rynek 1

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin Biblioteki – Centrum Kultury określa  prawa i obowiązki użytkowników  korzystających z jej siedziby w Dominowie oraz  istniejących filii. 
 2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się  z treścią niniejszego Regulaminu i  przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
 3. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze  zbiorów bibliotecznych w sposób, który nie  narusza praw autorskich. 
 4. W Bibliotece obowiązuje cisza. 
 5. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na jej  terenie napoi i pokarmów. 
 6. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty  pozostawione przez użytkownika bez opieki. 
 7. Jeśli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez  okres 5 lat, jego konto czytelnicze zostaje  zlikwidowane. 
 8. Osoba potwierdzająca zapoznanie się z  Regulaminem jednocześnie oświadcza, iż  została zapoznana z następującymi  informacjami, zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016 r.): 
  1. Administratorem Danych Osobowych jest  Biblioteka – Centrum Kultury. 
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni  p. Agnieszka Parol tel. 518999965, email:  a.parol@pcat.pl lub iod@pcat.pl 
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja ustawowych zadań biblioteki, statystycznych,  konieczność egzekwowania niezwróconych  materiałów bibliotecznych. 
   Podstawą prawną przetwarzania danych są:  ustawa o bibliotekach, ustawa o  organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej, ustawa o świadczeniu usług drogą  elektroniczną. 
  4. Dane osobowe będą przechowywane do  czasu wycofania zgody na przetwarzanie lub  zlikwidowania konta czytelniczego.
  5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o  prawie do przenoszenia danych. 
  6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do  organu nadzorczego. 
  8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia  umowy. 
  9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe  nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w  tym profilowania. 
  10. Dane osobowe czytelników są powierzone  Instytutowi Książki ul. Z. Wróblewskiego 6,  31-148 Kraków- dostawcy systemu bibliotecznego MAK+ w celu należytej obsługi technicznej.  
 9. Zasady korzystania ze znajdujących się w  Bibliotece stanowisk komputerowych reguluje  odrębny Regulamin. 

§ 2. Prawo korzystania 

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby  bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. 
 2. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien:
  1. okazać aktualny dowód tożsamości 
  2. wypełnić formularz zapisu podając następujące dane: 
   • imiona 
   • nazwisko 
   • data urodzenia 
   • PESEL 
   • kategoria społeczna 
   • telefon kontaktowy 
   • adres e-mail 
   • adres zamieszkania 
   • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania  rodzica lub opiekuna 
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania  Regulaminu. 
 3. Za niepełnoletniego czytelnika (poniżej 16 roku  życia) odpowiadają i podpisują zobowiązanie  jego rodzice lub opiekunowie prawni.

  Czytelnik jest zobowiązany powiadomić  Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych  osobowych podanych w formularzu zapisu.

 

§ 3. Wypożyczanie 

 1. W Bibliotece obowiązuje system wolnego  dostępu do półek. 
 2. Wypożyczyć można 10 woluminów. 
 3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres  nie dłuższy niż 30 dni. 
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu,  jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych  użytkowników na dany tytuł lub ustalić krótszy  okres wypożyczenia, jeśli tytuł stanowi  szczególnie poszukiwaną pozycję. 
 5. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych  materiałów 
  1. zostaje ona udzielana na nie dłużej niż  kolejne 30 dni, 
  2. warunkiem jej udzielenia jest uregulowanie  przez czytelnika pozostałych zobowiązań oraz  zgłoszenie chęci przedłużenia czasu przed  upływem terminu zwrotu. 
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może  rezerwować książki aktualnie wypożyczone  przez innych czytelników. Rezerwacja  obowiązuje 5 dni od momentu powrotu danego  tytułu z wypożyczenia. 
 7. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta  się na miejscu. 
 8. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych  materiałów dokonuje bibliotekarz. 
 9. Czytelnikowi, który ma nie uregulowanego  zobowiązania wobec Biblioteki, można  odmówić prawa do dalszego korzystania ze  zbiorów bibliotecznych. 

 

§ 4. Obowiązki czytelnika 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania  książek będących własnością społeczną i  dobrem kultury narodowej. Wypożyczający  powinien też zwrócić uwagę na stan książki  przed jej wypożyczeniem. Zauważone  uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. 
 2. Za szkody wynikłe z powodu zagubienia,  uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik  może w zamian za zagubioną lub zniszczoną  książkę zwrócić identyczny egzemplarz lub  inną poszukiwaną przez Bibliotekę książkę. 

 

§ 5. Przepisy końcowe 

 1. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych  przez Bibliotekę w formie elektronicznej lub  tradycyjnej (papierowej), odmawia zwrotu lub  uregulowania zobowiązania w sposób  przewidziany w Regulaminie, Biblioteka może  dochodzić swych roszczeń zgodnie z  przepisami prawa. 
 2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do  Biblioteki osobom nietrzeźwym oraz o niskim  poziomie higieny. 
 3. Czytelnik niestosujący się do postanowień  Regulaminu może być pozbawiony czasowo  lub całkowicie prawa do korzystania z usług  Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do  odwołania się do dyrektora. 
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do  dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury.

Ikona pdfREGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.39 KB]

Powrót